Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Crypto-workshop afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geef u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Crypto-workshop.
1.3 Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
1.4 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden

2. Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Crypto-workshop behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 10 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving en voltooien betaling factuur verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld kost.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 week (7 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 6 tot 2 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Crypto-workshop

4.1 Crypto-workshop is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Crypto-workshop is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Crypto-workshop is gerechtigd bij ziekte van de trainer deze te vervangen door een andere trainer of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5. Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Crypto-workshop.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6. Klachten

6.1 Heeft u een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Crypto-workshop op en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Crypto-workshop.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die als gevolg van de workshops aangaande het aan- en verkopen van cryptovaluta en de daarmee eventueel onstane verliezen. Het handelen op een exchange is geheel voor eigen risico, zowel tijdens de workshops als nadien.
7.2 Crypto-workshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.3 Tijdens de workshop en cursussen zijn ter verificatie bij een broker / exchange persoonlijke identificatie gegevens benodigd, deze blijven ten alle tijde in eigen beheer van de cursist. Crypto-workshop is niet aansprakelijk voor de gevolgschade welke mogelijk onstaat na het gebruiken of delen van persoonlijke identificatie gegevens.
7.4 Crypto-workshop zal zich inspannen de Dienst zo zorgvuldig en duidelijk mogelijk te leveren. Crypto-workshop kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde Dienst. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het resultaat van de Dienst en de gevolgen van dit gebruik.
7.5 Crypto-workshop heeft geen vergunning voor advisering over financiële diensten of om in uw naam te beleggen. Crypto-workshop gaat ervan uit dat Opdrachtgever voldoende professioneel en oplettend is. Opdrachtgever kan niet vertrouwen op uitspraken gedaan door of namens Crypto-workshop. Opdrachtgever dient alle uitspraken ten alle tijden te controleren.
7.6 De totale aansprakelijkheid van Crypto-workshop jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
7.7 Aansprakelijkheid van Crypto-workshop jegens Opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
7.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Crypto-workshop meldt.
7.9 Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen, zijn uitgesloten.
7.10 Buiten de in lid 5 van dit artikel genoemde gevallen rust op Crypto-workshop jegens Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Crypto-workshop.
7.11 In geval van overmacht is Crypto-workshop niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Crypto-workshop kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

8. Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Crypto-workshop toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9. Garantie

9.1 Crypto-workshop bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. Crypto-workshop voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de Website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de Website als zodanig beschouwd dient te worden. De door Crypto-workshop aangeboden diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
9.2 Opdrachtgever heeft dan ook geen garantie op winstgevend beleggen.
9.3 Crypto-workshop staat niet in voor de reacties die andere gebruikers in onze online community w.o. Cryoto-wereld Telegram op bepaalde onderdelen geven. Crypto-workshop zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd.

10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

10.1 Crypto-workshop behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
10.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de Opdrachtgever.
10.2 Indien Opdrachtgever een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
10.3 Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande verplichting om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in lid 3 van dit artikel.
10.4 Overdracht van de Overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.

11. Overig

11.1 Crypto-workshop behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
11.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
11.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.